TIANSHI

Závazná pravidla distributora TIAN SHI.CZ s.r.o.
(dále jen "Pravidla")

1. Nově zaregistrovaný distributor - pouze fyzická osoba - musí být starší osmnácti let, zavazuje se řádně vykonávat činnost distributora podle platných právních, sociálních a finančních předpisů a zákonů platných v ČR, pravdivě vyplní formulář kontraktu, samostatně vystavuje všechny nutné dokumenty o účasti v činnosti "Tianshi". Zároveň se distributor zavazuje nevykonávat činnost pro jinou společnost konkurující "Tianshi", nesmí nabízet výrobky jiných společností analogického typu nebo vykonávat komerční či obchodní činnost, ve které by docházelo ke střetu zájmů s pravidly "Tianshi". Distributor se nesmí zabývat jakoukoli nelegální komerční činností. Vědomé porušení těchto podmínek vede k okamžitému zrušení Kontraktu ze strany "Tianshi".

2. Distributor se zavazuje respektovat a dodržovat principy poctivosti a čestnosti:
adekvátně představovat výrobky, jasně a přesně vysvětlovat podmínky nákupu, systém dodávek, poskytnout spotřebiteli dostatek času k jeho rozhodnutí o nákupu výrobku, příjemně jednat s klienty a nenutit je k nákupu, pokud výrobek neodpovídá jejich potřebám.

3. Zájemce o práci distributora po seznámení s Pravidly, podepsáním Kontraktu a získáním průkazu "Tianshi" provozuje nezávisle výdělečnou činnost. Mezi distributorem a společností "Tianshi" neexistují vztahy "zaměstnanec - zaměstnavatel". Distributor hledá zájemce o spolupráci i přímé spotřebitele. Na základě marketingového systému pak dostává distributor odpovídající bonus, který vypočítává "Tianshi" podle pevně stanoveného mezinárodního marketingového plánu Korporace TIANSHI GROUP CO., LTD., CHINA. Marketingový výpočet bonusu je podrobně popsán v propagační příručce TIENS (Marketingový mezinárodní plán). Tento plán je součástí odborného katalogu, který obdrží každý distributor při podpisu Kontraktu "Tianshi".

4. Distributor se zavazuje dodržovat "Pravidla", prohlašuje, že byl řádně seznámen s plánem mezinárodního marketingu společnosti "Tianshi" a s jejími výrobky. Příručka TIENS ("Produkce TIANSHI") je nedílnou součástí kontraktu. Distributor nemá právo jednat jménem "Tianshi". Společnost "Tianshi" nenese odpovědnost za jednání jakéhokoliv distributora, které je v rozporu s "Pravidly" či s odborným katalogem TIENS společnosti "Tianshi".

5. Společnost "Tianshi" zaručuje distributorům vysokou kvalitu nabízených produktů na základě "Objednávky TIAN SHI.CZ. s.r.o." Výměna a vrácení již nakoupeného zboží může být provedena jen s předběžným souhlasem "Tianshi" a v souladu s právoplatnými vyhláškami, stanovenými pro ochranu práv spotřebitelů v ČR.

6. Název společnosti TIANSHI (TIENS) a název jejích zastoupení, zaregistrované ochranné známky a emblém jsou majetkem korporace, jsou chráněny zákonem, bez písemného pověření společnosti jakákoliv organizace nebo osoba nemá právo na jejich použití.

7. Společnost má právo strhnout si z odměny distributora své výdaje v souladu s pravidly a marketingovým mezinárodním plánem společnosti "Tianshi".

8. Distributorovi je zakázáno prodávat produkci společnosti přes maloobchodní sít'.

9. Distributor nakupuje produkci za jednotnou cenu stanovenou společností "Tianshi". Při realizaci produkce se řídí cenami stanovenými "Ceníkem TIAN SHI.CZ s.r.o." pro dané časové období (zpravidla měsíc). Distributor nesmí překročit maximální cenu doporučenou společností "Tianshi".

10. Distributor je povinen realizovat produkci v souladu s dokumenty a reklamními materiály vypracovanými a schválenými společností "Tianshi". Žádný distributor nemá právo samostatně vyrábět reklamní materiály bez písemného povolení společnosti.

11. V případě vzniku okolností viz major: války, přírodních katastrof a v jiných případech, kdy společnost nebo distributor nejsou schopni plnit Kontrakt, jsou obě strany osvobozeny od svých závazků a nenesou zodpovědnost navzájem. Obě strany však nesou své pohledávky v případě obnovení statutu.

12. Společnost "Tianshi" si vyhrazuje právo změny či doplnění závazných pravidel a příručky produkce "Tianshi" v době, kdy dojde ke změně výrobku, či si situace na trhu vynutí změny. Distributor je povinen sledovat případné změny a tyto dodržovat. Pokud nebude se změnou souhlasit, může svou činnost ukončit.

13. "Tianshi" a distributor mají právo jednostranně vypovědět smlouvu písemnou formou v případě, že jedna ze stran poruší vůči druhé daná pravidla. V případě zrušení smlouvy distributor ruší své závazky vůči "Tianshi" v souladu s marketingovým plánem a ztrácí nárok na provize i sjednávání smluv s novými distributory. "Tianshi" anuluje jeho evidenční údaje a identifikační číslo. Jeho struktura přechází pod jeho nadřízeného sponzora dané struktury a on nemá právo získat svoji strukturu zpět. Distributor má po vypovězení Kontraktu ze své strany či ze strany "Tianshi" právo podepsat s "Tianshi" nový Kontrakt nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne zrušení předchozího Kontraktu. Vypovězení Kontraktu s cílem změny sponzora je zakázáno. Dnem zrušení smlouvy se rozumí den, kterým "Tianshi" potvrdí zrušení Kontraktu.

14. Povinnosti a práva "Tianshi" a distributora jsou stanoveny Kontraktem, Pravidly a Marketingovým mezinárodním plánem společnosti "Tianshi". V případě vzniku sporných otázek se vše řeší dle legislativy ČR u soudu s místní příslušností dle sídla "Tianshi".


V případě nedodržení jednoho z výše uvedených bodů "Pravidel" nebo zkreslení údajů uvedených distributorem v Kontraktu, mohou být proti distributorovi přijata opatření vedoucí k okamžitému zrušení Kontraktu ze strany "Tianshi" bez jakékoli náhrady.

 

VYHLEDÁVÁNÍ
PŘIHLÁŠENÍ
uživatel:
heslo:
nový účet:  zákazník  distributor
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Produkty Kč/ks ks celkem

Váš nákupní košík je prázdný.

Celkem Kč:  0,-